Notă de Informare 4

privind protecția datelor în contextul prelucrării datelor cu caracter personal aparținând reprezentanților legali sau convenționali, persoanelor de contact, ale colaboratorilor, ale angajaților și/sau ale altor persoane fizice desemnate de către un partener contractual / ale partenerilor contractuali asimilați persoanelor fizice (e.g. persoane fizice autorizate)

Operator de date cu caracter personal: EVOLOR SRL, Comuna Mihăești, Sat Buleta, Strada Depozitelor nr. 5, Județul Vâlcea, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J38/999/1993, cod fiscal RO4701754 (referit în cele ce urmează ca ”Societatea”, “Angajatorul sau “EVOLOR).

I.       Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Această informare descrie activitățile de prelucrare, respectiv categoriile de date cu caracter personal, scopurile și modalitățile în care acestea sunt prelucrate de către EVOLOR în legătură cu reprezentanții legali sau convenționali, persoanele de contact, colaboratorii, angajații și/sau alte persoane fizice desemnate de către un partener contractual sau cu partenerii contractuali asimilați persoanelor fizice (e.g. persoane fizice autorizate).

Partenerul contractual are obligația să informeze persoanele referite mai sus cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către EVOLOR, inclusiv în contextul drepturilor de audit ale EVOLOR prevăzute în contract, dacă este cazul, potrivit prezentei note de informare.

Partenerul va lua măsuri pentru ca această dezvăluire să se facă conform oricăror cerințe aplicabile, inclusiv cele privind informarea și obținerea consimțământului persoanelor vizate, dacă este cazul, astfel încât EVOLOR să poată prelucra datele cu caracter personal pentru scopurile prevăzute în contractul dintre EVOLOR și Partenerul contractual, fără ca EVOLOR să fie nevoită să mai îndeplinească vreo formalitate. Partenerul contractual va respecta instrucțiunile ce pot transmise periodic de către EVOLOR în scris, în format electronic sau pe hârtie, cu privire la informațiile ce trebuie furnizate respectivelor persoane vizate.

II.      Categorii de persoane fizice vizate

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de EVOLOR aparțin următoarelor categorii de persoane vizate: persoanele de contact desemnate de către Partenerul contractual al EVOLOR, reprezentanții legali sau convenționali ai Partenerului contractual al EVOLOR, colaboratorii, angajații și/sau alte categorii de persoane fizice ale căror date sunt divulgate către EVOLOR de către Partenerul contractual al acesteia, dacă e cazul, sau partenerii contractuali asimilați persoanelor fizice, cum sunt persoanele fizice autorizate sau titularii întreprinderilor individuale, dacă este cazul (denumiți împreună, în mod generic, în cele ce  urmează ”Persoane Vizate).

Aceste date cu caracter personal sunt incluse în documentele transmise către EVOLOR la inițierea relațiilor contractuale cu partenerul contractual sau pe parcursul derulării acestora.

III. Scopurile prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

III.1. Îndeplinirea obligațiilor legale ale EVOLOR în contextul derulării relațiilor contractuale: gestiune administrativ – financiară, păstrarea / depozitarea (premergătoare arhivării) și arhivarea documentelor; gestionarea controalelor efectuate de autorități; implementarea măsurilor de securitate a datelor cu caracter personal (inclusiv prin realizarea de copii de siguranță), asigurarea securității în incintele EVOLOR, în ipoteza vizitelor în locație. Pentru îndeplinirea scopurilor anterior menționate, EVOLOR se va baza, în măsura în care este necesar, și pe interesul său legitim în desfășurarea obiectului său de activitate și/sau pe temeiul încheierii și executării contractului dintre EVOLOR și partenerul său contractual.

III.2. Încheierea, executarea și încetarea contractului încheiat între EVOLOR și partenerul său contractual prin raportare la specificul relației contractuale.

III.3. Îndeplinirea intereselor legitime ale EVOLOR, în contextul desfășurării obiectului de activitate propriu precum și în contextul susținerii și consolidării scopului și misiunii holdingului Roca Industry, din care EVOLOR face parte, pentru următoarele scopuri: încheierea, executarea și încetarea contractului încheiat între EVOLOR și Partenerului contractual, după caz, prin raportare la specificul relației contractuale, gestionarea reclamațiilor, apărarea și exercitarea drepturilor / obligațiilor EVOLOR în fața instanțelor de judecată / autorităților publice, negocierea, încheierea și executarea contractelor EVOLOR cu terți parteneri contractuali, dacă e cazul (avocați, traducători, și alții asemenea), furnizarea datelor către persoane desemnate din cadrul societăților din holdingul Roca Industry, în scopul identificării unor soluții și mecanisme de colaborare.

IV.     Categorii de date cu caracter personal. Sursa datelor cu caracter personal

În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate mai sus, EVOLOR prelucrează datele pe care Persoanele Vizate le furnizează în mod direct precum și date furnizate de către Partenerul contractual al EVOLOR în vederea încheierii și executării contractului încheiat cu EVOLOR, respectiv: nume, prenume, semnătură, adresă de e-mail, număr de telefon, funcție, alte informații legate de experiența și pregătirea profesională, dacă este cazul, și orice alte informații furnizate direct, precum și date pe care EVOLOR le obține indirect, respectiv orice informații suplimentare furnizate în cuprinsul reclamațiilor transmise către sau de către orice persoană sau de către autoritățile publice în contextul oricăror solicitări / investigații gestionate de către acestea.

V.       Destinatarii datelor cu caracter personal

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate mai sus, EVOLOR poate să dezvăluie datele cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: Persoana Vizată, în măsura în care își exercită drepturile relevante, autorităților publice locale / centrale, împuterniciților (entități care asistă EVOLOR în activitățile de prelucrare, în special furnizori de servicii de IT și securitate a datelor și a sistemelor informatice) și/sau altor parteneri contractuali (cum ar fi avocați, traducători, potențiali investitori), și/sau altor entități din holdingul Roca Industry, respectiv Roca Industry Holdingrock1 SA, Bico Industries SA, DIAL SRL, Electroplast SA, Eco Euro Doors SRL și/sau către alte entități din grupul Impetum, grup de societăți din care face parte Roca Industry Holdingrock1 SA, entitatea de tip holding din cadrul holdingului Roca Industry.

VI.     Transferul de date cu caracter personal în afara UE/SEE

În prezent, în vederea îndeplinirii scopurilor mai sus-menționate, EVOLOR nu operează transferuri ale datelor cu caracter personal către țări terțe UE/SEE sau organizații internaționale.

VII.    Stocarea datelor dumneavoastră personale

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către EVOLOR pe întreaga durată a contractului în vigoare între EVOLOR și Partenerul contractual, precum și ulterior pe perioada necesară apărării și exercitării drepturilor EVOLOR, inclusiv în fața instanțelor competente și îndeplinirii obligațiilor legale ale EVOLOR, inclusiv obligațiile de arhivare. După îndeplinirea duratelor de păstrare, EVOLOR poate anonimiza datele, lipsindu-se astfel de caracterul personal, pentru a efectua în continuare prelucrări în scopuri statistice.

VIII.  Drepturile dumneavoastră privind datele dumneavoastră personale

În calitatea dumneavoastră de Persoană Vizată, beneficiați, în condițiile prevăzute de legislația în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, de următoarele drepturi:

  • dreptul la informare, respectiv dreptul de a fi informată cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține de la operatorul de date, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care vă vizează, sunt sau nu prelucrate de către acesta și, în caz afirmativ, dreptul de a obține acces la datele respective și la informații relevante cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
  • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care vă privesc, precum și completarea datelor incomplete;
  • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), respectiv dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc. Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, EVOLOR să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
  • dreptul la restricționarea prelucrării, respectiv dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioară a acestora;
  • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi, la cerere și în mod gratuit, datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-a furnizat EVOLOR, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
  • dreptul la opoziție, respectiv dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele cu caracter personal care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, în condițiile prevăzute de lege;
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
  • dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, potrivit detaliilor disponibile pe www.dataprotection.ro sau instanțelor competente pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă, în măsura în care este necesar.

Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către EVOLOR, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați în acest context, ne puteți transmite o solicitare la adresa Comuna Mihăești, Sat Buleta, Strada Depozitelor nr. 5, Județul Vâlcea sau via e-mail, în atenția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, la dpo@evolor.ro.

Copyright 2024 All rights reserved