Notă de Informare 3

privind protecția datelor cu caracter personal aparținând reprezentanților unor potențiali furnizori

Operator de date cu caracter personal: EVOLOR SRL, cu sediul în sat Buleta, com. Mihăești, Str. Depozitelor nr. 5, Jud. Vâlcea, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J38/999/1993, cod unic de înregistrare în scopuri de TVA RO4701754.

Având în vedere reglementările cu privire la protecția datelor cu caracter personal, astfel cum acestea sunt încorporate în Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (referit în cele ce urmează ca ”GDPR”) precum și în orice alte normative subsecvente aplicabile la nivelul Uniunii Europene sau la nivel național, ne dorim să asigurăm în permanență faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în mod transparent și cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiați conform legii. Vă rugăm astfel să regăsiți în cele ce urmează o serie de informații importante pe care considerăm că este util să le cunoașteți prin raportare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în calitatea dumneavoastră de Persoană Vizată.

I.          Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Conform GDPR, prin prelucrare de date se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție, în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Această informare descrie activitățile de prelucrare, respectiv categoriile de date cu caracter personal, scopurile și modalitățile în care acestea sunt prelucrate de către EVOLOR SRL în legătură cu dumneavoastră, în calitate de reprezentant al, persoană de contact, persoană de legătură sau persoană desemnată din cadrul societății identificate ca potențial furnizor al EVOLOR SRL.

Această informare adresează cerințele art. 13-14 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (”GDPR”).

II.        Scopurile prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile și pe baza temeiurilor de prelucrare stabilite mai jos:

(i) în temeiul intereselor legitime ale EVOLOR SRL (în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit f) din GDPR) de a încheia o tranzacție comercială cu societatea pe care o reprezentați și de a ne consolida portofoliul de furnizori prin transmiterea către dumneavoastră a unei solicitări de ofertă sau de informații privind produsele și serviciile oferite de societatea pe care o reprezentați sau prin transmiterea unui răspuns la o solicitare de contact/informații formulată de dumneavoastră, și menținerea corespondenței cu dumneavoastră;

(ii) în temeiul intereselor legitime ale EVOLOR SRL de a susține scopul și misiunea holdingului Roca Industry, din care face parte, de a dezvolta și scala branduri autohtone puternice și sustenabile în baza unei strategii comune agreate la nivelul grupului de societăți, prin furnizarea datelor dumneavoastră de contact către alte societăți din holdingul Roca Industry.

Nu prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal prin procese decizionale automate, inclusiv prin profilare.

III.       Categoriile de date cu caracter personal. Sursa datelor cu caracter personal

Putem prelucra următoarele date cu caracter personal / informații despre dumneavoastră: nume și prenume, funcția/poziția deținută în societatea pe care o reprezentanți, număr de telefon, adresă de e-mail, precum și orice altă informație sau dată pe care EVOLOR SRL le obține direct de la dumneavoastră (cum ar fi în situația în care dumneavoastră ați furnizat datele prin corespondență transmisă sau prin înmânarea unei cărți de vizită către un reprezentant al EVOLOR SRL ) sau de la un reprezentant al unei societăți din cadrul holdingului Roca Industry sau le identifică în cadrul website-ului societății pe care o reprezentați.

IV.        Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru a putea aduce la îndeplinire interesele legitime în baza cărora efectuăm operațiunile de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, conform celor de mai sus, este posibil să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal și/sau informații despre dumneavoastră, conform celor de mai sus, următoarelor categorii de destinatari:

a) furnizorii de servicii (furnizorii de servicii de mentenanță a echipamentelor și infrastructurii IT utilizate de către EVOLOR SRL în desfășurarea activității comerciale, furnizorii de servicii de găzduire a unor spații de date/platforme cloud, furnizorii de servicii de asistență juridică și consultanță, furnizorii de servicii de traduceri și alte asemenea);

b) alte societăți cadrul holdingului Roca Industry, respectiv Roca Industry Holdingrock1 SA, Bico Industries SA, DIAL SRL, Electroplast SA, Eco Euro Doors SRL;

c) autorităților și instituțiilor publice, organismelor guvernamentale sau instanțelor de judecată competente, după caz, atunci când există o solicitare în acest sens formulată în baza legii.

V.         Transferul de date cu caracter personal în afara UE/SEE

În prezent, în vederea îndeplinirii scopurilor mai sus-menționate, EVOLOR SRL nu operează transferuri ale datelor cu caracter personal către țări terțe UE/SEE sau organizații internaționale.

VI.       Stocarea datelor dumneavoastră personale

Sub rezerva drepturilor dumneavoastră, așa cum se explică mai jos în această notă de informare, EVOLOR SRL va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă de 3 ani de la momentul obținerii acestor date, sub rezerva încheierii unei tranzacții comerciale, situație în care datele personale prelucrate în contextul derulării relației comerciale vor fi stocate pentru întreaga durată a contractului precum și ulterior, pentru o perioadă de timp stabilită de EVOLOR SRL în conformitate cu  legea și adusă la cunoștința dumneavoastră în contextul perfectării acordului/acordurilor comerciale.

VII.      Drepturile dumneavoastră privind datele cu caracter personal ce vă aparțin

În calitatea dumneavoastră de Persoană Vizată, beneficiați, în condițiile prevăzute de legislația în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, de următoarele drepturi:

  • dreptul la informare, respectiv dreptul de a fi informată cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține de la operatorul de date, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care vă vizează, sunt sau nu prelucrate de către acesta și, în caz afirmativ, dreptul de a obține acces la datele respective și la informații relevante cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
  • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care vă privesc, precum și completarea datelor incomplete;
  • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), respectiv dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc. Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, EVOLOR SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
  • dreptul la restricționarea prelucrării, respectiv dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioară a acestora;
  • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi, la cerere și în mod gratuit, datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-a furnizat EVOLOR SRL, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
  • dreptul la opoziție, respectiv dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele cu caracter personal care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, în condițiile prevăzute de lege;
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
  • dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, potrivit detaliilor disponibile pe www.dataprotection.ro sau instanțelor competente pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă, în măsura în care este necesar.

Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către EVOLOR SRL, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați în acest context, puteți transmite o solicitare via e-mail către responsabilul cu protecția datelor desemnat de către EVOLOR SRL: dpo@evolor.ro sau la adresa: sat Buleta, com. Mihăești, Str. Depozitelor nr. 5, Jud. Vâlcea, România.

Copyright 2024 All rights reserved