Notă de Informare 1

privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale candidaților în cadrul procesului de recrutare

Operator de date cu caracter personal: EVOLOR SRL, cu sediul în sat Buleta, com. Mihăești, Str. Depozitelor nr. 5, Jud. Vâlcea, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J38/999/1993, cod unic de înregistrare în scopuri de TVA RO4701754.

Având în vedere reglementările cu privire la protecția datelor cu caracter personal, astfel cum acestea sunt încorporate în Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (referit în cele ce urmează ca ”GDPR”) precum și în orice alte normative subsecvente aplicabile la nivelul Uniunii Europene sau la nivel național, ne dorim să asigurăm în permanență faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în mod transparent și cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiați conform legii. Vă rugăm astfel să regăsiți în cele ce urmează o serie de informații importante pe care considerăm că este util să le cunoașteți prin raportare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în calitatea dumneavoastră de Persoană Vizată.

I.         Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Conform GDPR, prin prelucrare de date se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție, în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, EVOLOR SRL va avea întotdeauna în vedere ca prelucrările să fie efectuate cu respectarea deplină a principiilor legalității, echității și transparenței, datele prelucrate fiind adecvate și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt colectate.

II.       Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate

EVOLOR SRL colectează și prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

(i) date de identificare (nume, prenume, fotografie furnizată de dumneavoastră);

(ii) date de contact;

(iii) date privind studiile, formarea și istoricul profesional;

(iv) date colectate de sistemul de supraveghere cu circuit închis;

(v) orice date pe care persoana vizată le-ar furniza în mod voluntar în contextul procesului de recrutare.

III.     Sursa Datelor cu Caracter Personal

Datele cu caracter personal sunt colectate direct de la dumneavoastră, prin intermediul documentelor și a informațiilor transmise prin încărcarea acestora în cadrul paginii de Cariere de pe website-ul Roca Industry sau prin transmiterea acestor documente și informații printr-o altă modalitate aleasă de dumneavoastră.

IV.       Legalitatea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării

EVOLOR SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679:

(i) în temeiul încheierii contractului cu persoana vizată, în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR și, în măsura în care este necesar, pe interesul său legitim pentru desfășurarea activităților necesare în legătură cu nevoile de recrutare și ocuparea posturilor vacante, conform art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR: activitățile de prelucrare privind primirea și gestionarea unei candidaturi, inclusiv pentru contactarea și/sau intervievarea persoanei vizate și, după caz, întocmirea documentației de angajare ce este necesară anterior încheierii contractului de muncă;

(ii) în temeiul interesului legitim de a-și desfășura activitățile comerciale cu ajutorul partenerilor contractuali relevanți, conform art. 6, alin. (1) lit. f) din GDPR: în cazul prelucrării care implică necesitatea de a dezvălui/pune la dispoziție anumite date cu caracter personal partenerilor contractuali ai EVOLOR SRL pentru executarea contractelor încheiate cu aceștia (pentru furnizarea de servicii IT, gestionarea website-ului și/sau a platformelor sociale sau profesionale, găzduirea de servere);

(iii) în îndeplinirea unei obligații legale, în următoarele scopuri de prelucrare: gestionarea investigațiilor autorităților sau cererilor persoanelor vizate, implementarea măsurilor de securitate pentru protejarea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate, obligații de arhivare, apărarea drepturilor / intereselor în instanță precum și în vederea examinării dreptului la muncă sau pentru realizarea verificărilor privind reputația și integritatea, acolo unde există cerințe legale în acest sens;

(iv) în temeiul interesului legitim de a asigura implementarea direcțiilor aplicabile la nivelul grupului de holding din care EVOLOR SRL face parte cu privire la resursa umană, în ceea ce privește candidații ce aplică pentru poziții de conducere sau pentru alte poziții cheie în cadrul EVOLOR SRL: în cazul furnizării datelor transmise către societatea Roca Industry Holdingrock1 SA, ca entitate de tip holding, sau către alte societăți din cadrului grupului de societăți din care Roca Industry Holdingrock1 SA face parte;

(v) în temeiul consimțământului persoanei vizate ca motiv pentru prelucrare, în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR: pentru prelucrarea datelor cu caracter personal cu scopul de a lua în considerare în continuare persoana vizată pentru alte posturi în cadrul societății EVOLOR SRL și de a contacta persoana vizată cu privire la aceste posturi ulterioare, în cazul în care persoana vizată nu este angajată pentru postul pentru care a aplicat inițial.

V.        Destinatarii Datelor cu Caracter Personal

În vederea îndeplinirii scopurilor menționate mai sus, EVOLOR SRL poate dezvălui datele personale, în anumite situații, către parteneri contractuali și/sau către societatea de tip holding din cadrul grupului de societăți din care EVOLOR SRL face parte, cum ar fi către Roca Industry Holdingrock1 SA, sau către alte societăți din grupul de societăți din care aceasta din urmă face parte.

VI.       Transferul Datelor cu Caracter Personal în afara UE/SEE

În prezent, în vederea îndeplinirii scopurilor mai sus-menționate, EVOLOR SRL nu operează transferuri ale datelor cu caracter personal către țări terțe UE/SEE sau organizații internaționale.

VII.     Perioada de retenție a Datelor cu Caracter Personal

În cadrul activității de resurse umane, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioadă limitată de timp și în conformitate cu condițiile și prevederile legale aplicabile, astfel:

(i) pe durata desfășurării procesului de recrutare, până la momentul angajării (dacă va fi cazul); data după care datele cu caracter personal vor fi păstrate în dosarul de personal al persoanei vizate și vor fi prelucrate în scopul executării contractului de muncă;

(ii) în cazul în care nu se încheie un contract de muncă între dumneavoastră și EVOLOR SRL, datele cu caracter personal se vor păstra pentru o perioadă de 2 ani de la data încheierii perioadei de aplicare pentru o poziție pentru care ați aplicat prin intermediul platformei online de recrutare, respectiv platforma de Cariere din cadrul website-ului Roca Industry, sau prin utilizarea altor mijloace de comunicare alese de dumneavoastră;

(iii) până la retragerea consimțământului acordat de dumneavoastră, pentru prezentarea altor oportunități de carieră, dar nu mai mult de 3 ani de la data la care dumneavoastră ne-ați acordat acest consimțământ.

VIII.   Drepturile Persoanelor Vizate privind protecția Datelor cu Caracter Personal

În calitatea dumneavoastră de Persoană Vizată, beneficiați, în condițiile prevăzute de legislația în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, de următoarele drepturi:

  • dreptul la informare, respectiv dreptul de a fi informată cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține de la operatorul de date, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care vă vizează, sunt sau nu prelucrate de către acesta și, în caz afirmativ, dreptul de a obține acces la datele respective și la informații relevante cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
  • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care vă privesc, precum și completarea datelor incomplete;
  • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), respectiv dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc. Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, EVOLOR SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
  • dreptul la restricționarea prelucrării, respectiv dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioară a acestora;
  • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi, la cerere și în mod gratuit, datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-a furnizat EVOLOR SRL, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
  • dreptul la opoziție, respectiv dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele cu caracter personal care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, în condițiile prevăzute de lege;
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
  • dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, potrivit detaliilor disponibile pe www.dataprotection.ro sau instanțelor competente pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă, în măsura în care este necesar.

Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către EVOLOR SRL, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați în acest context, puteți transmite o solicitare via e-mail către responsabilul cu protecția datelor desemnat de către EVOLOR SRL: dpo@evolor.ro sau la adresa: sat Buleta, com. Mihăești, Str. Depozitelor nr. 5, Jud. Vâlcea, România.

Copyright 2024 All rights reserved